Artikel 1.Definities

 1. Dienstverlener: Snacklink.nl onderdeel van Webstylist.nl, gevestigd te Vrederustlaan 174,2543SW Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60826576.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die DieDienstverlener de Dienst zal uitvoeren. nstverlener met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: de website van Dienstverlener, te bereiken via www.webstylist.nl.
 7. Snacklink: Bestelsysteem wat bestaat uit een website en app, gemaakt door Webstylist.

Artikel 2.Totstandkomen van een overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de opstartkosten heeft voldaan.
 2. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.Uitvoering van dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dienstverlener dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de Opdrachtgever niet geïnformeerd te worden.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Dienstverlener staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Dienstverlener gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan.
 5. De Opdrachtgever stelt Dienstverlener steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
 6. Een door Dienstverlener opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 7. Indien Dienstverlener aan de Opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 8. Mocht de Opdrachtgever aanpassingen willen aanbrengen aan zijn Snacklink nadat deze al is opgeleverd, dan zal Dienstverlener deze aanpassingen als extra werkzaamheden zien en Opdrachtgever apart voor factureren.
 9. De kosten voor de extra werkzaamheden zullen door Dienstverlener worden berekent aan de hand van de gemaakte aantal uren om de werkzaamheden te voltooien of op basis van een vast afgesproken bedrag met Opdrachtgever.
 10. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 4.Onderhoud

 1. Nadat Snacklink is opgeleverd, zal Dienstverlener om de bepaalde tijd onderhoud plegen.
 2. Het onderhoud omvat alle werkzaamheden die betrekking hebben op het up-to-date houden van de software en of programmatuur waar de website van Opdrachtgever gebruik van maakt.
 3. Dienstverlener zal bij elk onderhoudsbeurt Opdrachtgever van te voren hiervan op de hoogte stellen.
 4. Voordat Dienstverlener met het onderhoud begint zal er een back-up worden gemaakt van Snacklink. Mocht het onderhoud niet goed uitpakken dan kan alsnog worden teruggedraaid naar de originele Snacklink versie.

Artikel 5. Hosting

 1. Dienstverlener schakelt indien van toepassing een derde partij in voor het hosten van de website van Opdrachtgever.
 2. Dienstverlener verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De Opdrachtgever is zich er van bewust en stemt in met het feit dat Dienstverlener de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Dienstverlener. Dienstverlener kan er echter niet voor instaan dat de Opdrachtgever gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. Alsdan is Dienstverlener bevoegd een eenmalig bedrag van € 25,00 per te verhuizen domeinnaam aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor geleden schade m.b.t. misgelopen inkomsten bij downtime van de te hosten website.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd met uitzondering van de in lid 2 genoemde voorwaarden, om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

Artikel 6.Abonnement, gebruik van website en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt Snacklink door Dienstverlener op basis van een abonnement aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de Opdrachtgever het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van Snacklink. De eigendom van Snacklink berust en blijft berusten bij Dienstverlener.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
 3. Indien Dienstverlener adviseert om een bepaalde provider of andere partij ten behoeve van het functioneren van Snacklink in te schakelen, is Dienstverlener niet aansprakelijk indien deze partij tekortschiet in zijn verplichtingen.

Artikel 7. Inhoud van de website

 1. Voor de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel Dienstverlener als de Opdrachtgever zullen zich aan deze regels houden. Indien de Opdrachtgever (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is Dienstverlener gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Dienstverlener ter zake van eventuele schadevergoeding. Dienstverlener behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om:
  • inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
  • informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud;
  • zich op enige wijze relaterend aan Webstylist bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  • reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”;
  • via de dienstverlening van Webstylist aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Dienstverlener dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma's, -archieven of ‘warez’-sites;
  • zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is;
  • zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Dienstverlener en/of derden;
  • via de dienstverlening van Dienstverlener aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van Dienstverlener dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van Dienstverlener;
  • Het is de Opdrachtgever eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dienstverlener, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval Dienstverlener dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze pagina;
  • Het is de Opdrachtgever verboden om de server van Dienstverlener waar de website wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan Dienstverlener voorbehouden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Dienstverlener eveneens gerechtigd de website al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van Dienstverlener niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 4. Dienstverlener zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Dienstverlener, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 8.Betalingen en prijzen

 1. Dienstverlener hanteert een uurtarief van €40,- inclusief btw.
 2. De abonnementsprijs van Snacklink inclusief onderhoud en eventueel hosting bedraagt €20,- per maand.
 3. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven op de Website.
 4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Dienstverlener gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Dienstverlener zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening door middel van automatische incasso te worden voldaan.
 6. Bij niet (tijdige), of het niet kunnen incasseren van de betaling zal Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn en behoud Dienstverlener het recht Snacklink tijdelijk offline te halen, tot de verschuldigde gelden zijn geïncasseerd.

Artikel 9. Duur van overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Opdrachtgever behoud het recht om op elk moment zonder opgaaf van reden de overeenkomst te beëindigen.
 3. Opdrachtgever kan een opzegging doorgeven via het klantenpaneel.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

Artikel 10.Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Dienstverlener en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. De Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Dienstverlener begonnen is met de uitvoering ervan.
 3. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van Dienstverlener annuleert, terwijl Dienstverlener al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever geen aanspraak meer doen op teruggave van de al verrekende opstartkosten.

Artikel 11.Aansprakelijkheid

 1. Mocht Dienstverlener aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Dienstverlener gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Dienstverlener kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaan is doordat Dienstverlener uit is gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Dienstverlener kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dienstverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Dienstverlener kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 5. Dienstverlener kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door Dienstverlener aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 6. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
 7. De beschikbaarheid van de diensten - bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website - ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Dienstverlener, zodat Dienstverlener ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van Dienstverlener verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van Dienstverlener ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 8. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Dienstverlener en de klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 12.Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Dienstverlener ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest (waaronder: schetsen, tekeningen, ontwerpen, software, codes, ontwerpen, websites, apps), zijn en blijven exclusieve eigendom van Dienstverlener, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Dienstverlener ontwikkelde websites en apps, de inhoud en de opmaak van die websites en apps en eventuele updates berusten en blijven berusten bij Dienstverlener dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
 2. Dienstverlener behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 3. De Opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dienstverlener veilig te stellen.
 4. Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13.Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Dienstverlener of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.